Уговор о пружању услуге оглашавања на платформи eBooking Србија

П р е а м б у л а

Давалац услуге Туристичка агенција „Сокоинфо“ из Сокобање, а чији је директор Војкан Никодијевић, из Сокобање је власник сајта еBooking Србија. „Платформа“ подразумева (мобилне) веб сајтове и апликацију помоћу које се услуга резервације смештаја пружа, поседује, контролише, управља одржава и/ или хостује од стране еBooking Србија.

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

П р е д м е т   у г о в о р а

Члан 1.

Корисник услуге/ пружалац смештаја се пријавом на онлајн платформу – сајт еBooking Србија, одлучује да користи услуге које пружа давалац услуге а које се односе на оглашавање, представљање, продају, промоцију свог смештаја а у циљу поручивања, куповине, резервације, изнајмиљивања а путем које посетиоци сајта – платформе могу да проналазе, траже, упоређују, поручују, резервишу, купују и плаћају услуге смештаја који су одабрали.

Давалац услуге Туристичка агенција „Сокоинфо“ власник сајта – платформе еBooking Србија, након регистрације корисника услуга / пружаоца смештаја пружа услугу на свом сајту тако што чини доступним информације о смештају чији је власник односно држалац корисник услуге који након тога постаје доступан крајњим корисницима – наручиоцима услуге смештаја.

Ц е н а

Члан 2.

Давалац услуге Туристичка агенција „Сокоинфо“ своју услугу оглашавања смештаја кориснику услуге/ пружаоцу смештаја који се правилно регистровао не наплаћује односно иста је бесплатна.

Наручилац услуге / крајњи купац који резервише смештај преко сајта - платформе еBooking Србија, плаћа провизију на услуге смештаја и пансионске услуге на тај начин што ће платити одговарајућу суму наведену у резервацији смештаја на самом сајту.

Давалац услуге Туристичка агенција „Сокоинфо“ која је власник сајта – платформе еBooking Србија, на своју провизију коју наплаћује наручиоцу услуге/ крајњем купцу платиће услугу процесуирања платних картица, порез на добит и ПДВ.

Давалац услуге Туристичка агенција „Сокоинфо“ поседује дозволу Народне банке Србије за електронско банкарство како би омогућила правилно и потпуно поштовање свих законских процедура које су на снази у Републици Србији.

Наручилац услуге/ крајњи корисник купац аранжмана када направи резервацију смештаја путем услуге смештаја улази у директно правно обавезујући однос са корисником услуге оглашавања/ пружаоцем смештаја.

Давалац услуге Туристичка агенција „Сокоинфо“ власник сајта - платформе еBooking Србија, од тренутка резервације смештаја од наручиоца услуге – купца, преноси релевантне податке кориснику услуге оглашавања/ пружаоцу смештаја, након чега шаље купцу аранжмана електронску потврду резервације смештаја.

О д г о в о р н о с т

Члан 3.

Давалац услуге Туристичка агенција „Сокоинфо“ власник сајта – платформе еBooking Србија, не дозвољава кориснику услуге који је непрофесионалан да оглашава односно нуди свој смештај.

Такође давалац услуге не (пре) продаје, издаје или нуди било које путне производе или услуге.

Корисник услуге оглашавања/ пружалац смештаја је одговоран за резервације смештаја преко сајта еBooking Србије, у погледу попуњености свог смештаја јер је дужан да води уредно календарску евиденцију како не би долазило до преклапања термина.

Непојављивањем корисника услуге оглашавања/ пружаоца смештаја на дан резервације или одбијањем да прими наручиоца услуге/ купца аранжмана, који је обавио резервацију преко сајта еBooking Србија, истом давалац услуге Туристичка агнеција „Сокоинфо“ власник сајта - платформе еBooking Србија, врши рефундацију новчаних средстава које је наручилац услуге уплатио или му проналази други одговарајући смештај у истом ценовном рангу и категорији, док ће корисник услуге / пружалац смештаја који је својим непрофесионалним поступањем довео до тога бити уклоњен трајно са сајта – портала е Booking Србија, и о оваквом поступању биће обавештена Туристичка инспекција Републике Србије ради подношења прекршајне пријаве.

Корисник услуге олашавања/ пружалац смештаја који је својим непрофесионалним понашањем проузроковао материјалну штету на напред наведени начин одговара за исту свом својом имовином и дужан је да исту надокнади.

Давалац услуге Туристичка агенција „Сокоинфо“ власник сајта - платформе еBooking Србија, не сноси одговорност уколико наручилац услуге/ купац касни на планирани дан пријављивања, откаже резервисани смештај а није предвиђена таква опција од стране корисника услуге/ пружаоца смештаја, и у том случају задржаће уплаћена новчана средства и пренети на рачун корисника услуге/пружаоца смештаја.

Давалац услуге Туристичка агенција „Сокоинфо“ власник сајта - платформе еBooking Србија, нема никакву одговорност за било коју комуникацију са корисником услуге/пружаоцем смештаја након истека отказног рока резервације смештаја преко сајта односно платформе уколико исти (на време) не прими, прочита, изврши или прихвати било који захтев за комуникацију са наручиоцем услуге купцем аранжмана.

Давалац услуге Туристичка агенција „Сокоинфо“ власник сајта - платформе еBooking Србија, није материјално одговорна за било какве казнене, посебне, директне или индиректне, последичне или казнене штете, губитке које сте претрпели у складу са или у вези са коришћењем, немогућношћу коришћења или кашњења платформе уколико то из објективних разлога није могла да спречи нити отклони.

Такође, давалац услуге не сноси било какву одговорност за повреду, смрт, оштећење имовине, губитке или трошкове које сте претрпели или платили због поступања наручиоца услуге / купца аранжмана.

Корисник услуге оглашавања/ пружалац смештаја је искључиво одговоран за податке које пружа приликом регистровања на сајт – платформу еBooking Србија, фотографије смештаја, податке о смештајним објектима и смештајним јединицама које поседује.

Члан 4.

Измене и допуне овог уговора могу бити извршене у писменој форми.

Члан 5.

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор.

Уговор може бити раскинут и једностраном изјавом воље једне уговорне стране због неизвршавања обавеза друге стране.

Уговорна страна која скриви раскид уговора дужна је да другој надокнади претрпљену штету.

Члан 6.

У свему што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о туризму и осталих пратећих прописа из области туризма.

Члан 7.

У случају спора по овом уговору, а који се не може решити договором уговорних страна, надлежан је Основни суд у Алексинцу.

Члан 8.

Овај уговор је пуноважан без његовог потписивања између уговорних страна с обзиром да сте приликом регистрације прихватили правила и одредбе сајта – портала еBooking Србија.